ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

VERSIE AUGUSTUS 2021

Artikel 1. Definities die worden gebruikt in deze Leveringsvoorwaarden

Afnemer: degene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met wie Noordman een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van goederen en Diensten, waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Dienst: een dienst verleend door of namens Noordman aan de Afnemer.

Leveringsvoorwaarden: algemene voorwaarden voor de levering van goederen en Diensten, zoals uiteengezet in dit document.

Noordman: Noordman Instruments B.V.

Overeenkomst: afspraken betreffende een of meerdere te leveren goederen of Diensten door of namens Noordman, overeengekomen en vastgelegd in een formulier, contract of op andere wijze.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden

2.1.      Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, alle door ons gesloten Overeenkomsten en door ons verrichte handelingen, leveringen en Diensten.

2.2.      Door het plaatsen van een bestelling dan wel het anderszins sluiten van een Overeenkomst verklaart de Afnemer zich akkoord met deze Leveringsvoorwaarden. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de Leveringsvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.3.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer en/of van derden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.      Indien enige bepaling van deze Leveringsvoorwaarden wordt vernietigd of nietig blijkt, dan (i) zal deze bepaling van rechtswege wijzigen in een bepaling die zo dicht mogelijk bij de nietige of vernietigde bepaling ligt doch niet vernietigbaar of nietig is, en (i) laat de nietigheid of vernietiging de geldigheid van de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden onverlet. Afwijkingen van de Leveringsvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Noordman zijn bevestigd.

Artikel 3. Aanbiedingen van Noordman

3.1.      Alle aanbiedingen van Noordman – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend, in het bijzonder wat betreft prijs, hoeveelheid, levertijd en levermogelijkheden, en kunnen vormvrij door Noordman worden herroepen.

3.2.      Alle aanbiedingen en andere correspondentie van Noordman zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

3.3.      De Overeenkomst kan zonder rechterlijke tussenkomst, doch na een schriftelijke verklaring van ons worden ontbonden, indien Afnemer in staat van faillissement is verklaard dan wel het faillissement is aangevraagd, surséance van betaling aanvraagt, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest dan wel dreigt te verliezen. Afnemer is aansprakelijk voor de door ons geleden directe en indirect schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, winstderving en transport-/opslagkosten.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1.      Alle prijzen en tarieven in de door Noordman verstrekte aanbiedingen gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de Overeenkomst is gesloten door ons worden herzien.

4.2.      Afnemer is bij een ontbinding van de Overeenkomst gehouden tot betaling van de reeds ontvangen goederen en Diensten.

4.3.      De door Noordman opgegeven prijzen en tarieven zijn steeds exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, zoals eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten. Voorts zijn de prijzen en tarieven exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten en extra uren.

4.4.      Betaling van de factuur dient door Noordman te zijn ontvangen binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Noordman aangewezen bank- of girorekening. Deze betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 onder a Burgerlijk Wetboek en daarom zal Afnemer in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.

4.5.      Bezwaren tegen gefactureerde bedragen dienen vóór het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk aan Noordman kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de juistheid van de gefactureerde bedragen na het verstrijken van de betalingstermijn tussen partijen komt vast te staan. Voor de bepaling van de door Afnemer verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Noordman beslissend, tenzij Afnemer aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.

4.6.      De Afnemer is verplicht Noordman alle kosten die zij maakt in verband met de incasso van openstaande bedragen te vergoeden. Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom.

Artikel 5. De levertijd en de uitvoering

5.1.      Overeengekomen of opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Leveringstermijnen worden geacht te zijn vervallen als de Afnemer wijziging van de specificaties wenst of als de Afnemer niet onverwijld antwoord geeft op vragen van Noordman ter zake van de te leveren goederen en/of Diensten.

5.2.      Noordman mag een bestelling in gedeelten afleveren.

5.3.      Verzuim van Noordman treedt niet eerder in dan nadat Afnemer Noordman schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Noordman niet binnen die redelijke termijn nakomt.

5.4.      Behoudens het bepaalde in Artikel 8 zijn wij in het geval van termijnoverschrijding niet aansprakelijk voor door Afnemer ter zake geleden schade.

5.5.      Afnemer is gehouden bij aflevering de goederen in ontvangst te nemen. Indien de Afnemer de door Noordman af te leveren goederen niet in ontvangst neemt dan gaat het risico op de goederen over op de Afnemer, worden de goederen voor zijn rekening en risico retour gezonden en is de Afnemer kosten voor bewaring verschuldigd aan Noordman.

Artikel 6. Overgang van het risico en eigendom

6.1.      Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van geleverde goederen gaat over op Afnemer op het moment van aflevering.

6.2.      Noordman behoudt het eigendom van de zaken tot het moment dat de Afnemer alle verschuldigde bedragen heeft betaald. Afnemer zal de zaken zolang hij het eigendom nog niet heeft verkregen niet vervreemden, belenen of verpanden, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze, onder welke titel dan ook ter beschikking van derden stellen. Eerst en na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in de vorige zin, vindt de overdracht van eigendom plaats van de goederen. Tot het moment dat het eigendom op de goederen wordt overgedragen zal de Afnemer voldoende kenbaar maken dat het eigendom op de goederen bij Noordman berust en niet bij de Afnemer.

6.3.      De Afnemer dient er voor zorg te dragen dat de afgeleverde goederen op een geschikte (droge en trillingsvrije) locatie worden geplaatst. De Afnemer zal op de goederen aangebrachte type- en serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.

6.4.      De Afnemer dient Noordman onverwijld in te lichten indien beslag wordt of dreigt te worden gelegd op de afgeleverde goederen of anderszins eigendomsrechten van Noordman of van door hem ingeschakelde derden dreigen te worden geschaad.

6.5.      Zolang het eigendom van de goederen bij Noordman berust, is Noordman gerechtigd de zaken bij de Afnemer terug te halen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Afnemer. De Afnemer dient Noordman toegang te verlenen tot de locatie waar de zaken zich bevinden.

Artikel 7. Overmacht van Noordman

7.1.      Noordman is niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is vanwege omstandigheden die zij redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen. Indien een dergelijke situatie langer dan 90 kalenderdagen duurt hebben zowel de Afnemer, met uitsluiting van andere rechten zoals schadevergoeding of ontbinding, als Noordman het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen, tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen een redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds onder de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Noordman en Afnemer elkaar schadevergoeding verschuldigd zijn.

Artikel 8. De garantie op de goederen en Diensten

8.1.      Noordman garandeert dat de geleverde goederen en Diensten in overeenstemming zijn met in de Overeenkomst schriftelijk overeengekomen technische en/of functionele specificaties. Noordman garandeert geen ononderbroken of storingsvrije levering van Diensten. De in dit Artikel 8 beschreven garantie is de enige garantie die Noordman geeft ten aanzien van de geleverde goederen en Diensten en treedt in de plaats van enige wettelijke regeling ten aanzien van de status van de geleverde goederen en Diensten, zoals garantie- en non-conformiteitsregelingen.

8.2.      De garantieperiode voor zaken bedraagt vier jaar op nieuwe goederen en 3 maanden op gebruikte goederen, ingaande op de datum van aflevering, en omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen. De vervangen onderdelen worden automatisch eigendom van Noordman. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van werkzaamheden die onder de garantie vallen.

8.3.      De werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden alleen binnen Nederland verricht op een door Noordman aan te geven adres.

8.4.      Onze garantie vervalt indien: (i) de goederen niet conform de door ons verstrekte voorschriften of anderszins ondeskundig of onzorgvuldig zijn behandeld of onderhouden; (ii) typenummers, serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd; (iii) de goederen voor andere dan de normale bedrijfsuitvoering waarvoor de goederen zijn bestemd zijn aangewend; (iv) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons herstellingen of veranderingen zijn verricht; en/of (v) de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. De garantie op de goederen en Diensten

9.1.      Noordman garandeert dat de geleverde goederen en Diensten in overeenstemming zijn met in de Overeenkomst schriftelijk overeengekomen technische en/of functionele specificaties. Noordman garandeert geen ononderbroken of storingsvrije levering van Diensten. De in dit Artikel 8 beschreven garantie is de enige garantie die Noordman geeft ten aanzien van de geleverde goederen en Diensten en treedt in de plaats van enige wettelijke regeling ten aanzien van de status van de geleverde goederen en Diensten, zoals garantie- en non-conformiteitsregelingen.

9.2.      De garantieperiode voor zaken bedraagt vier jaar op nieuwe goederen en 3 maanden op gebruikte goederen, ingaande op de datum van aflevering, en omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen. De vervangen onderdelen worden automatisch eigendom van Noordman. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van werkzaamheden die onder de garantie vallen.

9.3.      De werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden alleen binnen Nederland verricht op een door Noordman aan te geven adres.

9.4.      Onze garantie vervalt indien: (i) de goederen niet conform de door ons verstrekte voorschriften of anderszins ondeskundig of onzorgvuldig zijn behandeld of onderhouden; (ii) typenummers, serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd; (iii) de goederen voor andere dan de normale bedrijfsuitvoering waarvoor de goederen zijn bestemd zijn aangewend; (iv) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons herstellingen of veranderingen zijn verricht; en/of (v) de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan9

Artikel 10. Geheimhouding

10.1.      Partijen zullen geheimhouding betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen en die zijn aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit de aard van die informatie en gegevens, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt.

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1.      Alle geschillen voortvloeiende uit deze Leveringsvoorwaarden dan wel de Overeenkomst of uit nadere afspraken ter uitvoering hiervan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

11.2.      Op deze Leveringsvoorwaarden, alle Overeenkomsten en nadere afspraken is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.